ຂ່າວໃໝ່ :
ທີ່ຢູ່:
ບ້ານໂພນສະຫວັນ ເມືອງຮຸນ ແຂວງອຸດົມໄຊ ສປປ ລາວ
ໂທລະສັບ:
+856 81 xxx xxx
ໂທລະສານ:
+856 81 xxx xxx
ມືຖື:
+856 20 xx xxx xxx
ການສົ່ງອີເມວ ທຸກຊ່ອງທີ່ມີເຄື່ອງໝາຍ * ຈຳເປັນຕ້ອງຕື່ມຂໍ້ມູນໃຫ້ຄົບ