ຂ່າວໃໝ່ :

1) ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດລວມ
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ແມ່ນການຈັດຕັ້ງ ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກຂອງອົງຄະນະພັກ ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ມີພາລະບົດບາດເປັນເສນາທິການ ຊ່ວຍວຽກໃຫ້ແກ່ເລຂາພັກເມືອງ-ເຈົ້າເມືອງ ໃນການອໍານວຍ, ຄວບຄຸມ, ຊຸກຍູ້ຕິດຕາມການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ, ມະຕິກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງ, ອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເປັນໃຈກາງປະສານງານ, ເປັນຜູ້ບໍລິຫານຮັບໃຊ້ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງການນໍາເມືອງ
ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ມີຖານະຄືກັນກັບບັນດາຫ້ອງການສາຍຕັ້ງຂັ້ນເມືອງ ແຕ່ຫາກມີພາລະບົດບາດ, ສິດຂອບເຂດ ແລະ ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ມີລັກສະນະກວ້າງຂວາງກວ່າຫ້ອງການສາຍຕັ້ງ.
2) ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມ
ກ. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມ ດ້ານວຽກພັກ.
• ສ້າງແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການດໍາເນີນງານຂອງຄະນະບໍລິຫານງານ, ຄະນະປະຈໍາແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສະເໜີຕໍ່ກອງປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານງານພິຈາລະນາ
• ຊ່ວຍຄະນະປະຈໍາຊຸກຍູ້, ຕິດຕາມ, ກວດກາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິຄໍາສັ່ງຂອງສູນກາງພັກ ແລະ ມະຕິຄໍາສັ່ງ, ແຜນການ, ແຜນງານ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງ
• ຊ່ວຍຈັດຕັ້ງຊີ້ນໍາວຽກງານກໍ່ສ້າງຮາກຖານການເມືອງ ແລະ ພັດທະນາຊົນນະບົດຮອບດ້ານ.
• ສົມທົບກັບບັນດາຂະແໜງການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອກະກຽມເນື້ອໃນເອກະສານ ແລະ ບັນທຶກກອງປະຊຸມສາມັນ ຫຼື ວິສາມັນ ຂອງຄະນະບໍລິຫານງານພັກເມືອງ
• ສະຫຼຸບ ສັງລວມສະພາບການ, ເຫດການທີ່ພົ້ນເດັ່ນທີ່ເກີດຂຶ້ນ ພາຍໃນເມືອງ ແລະ ກະກຽມເນື້ອໃນວຽກງານຕ່າງໆ ໃຫ້ຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ ກ່ຽວກັບການພົວພັນ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ
• ຄົ້ນຄວ້າ ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນໆ ເພື່ອສະເໜີຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງພິຈາລະນາ
• ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ແຈ້ງການກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງໆ ຕາມຂອບເຂດສິດ ຕາມການແນະນໍາຂອງຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ
• ຮັບ ແລະ ກວດຜ່ານບັນດາເອກະສານ, ໜັງສືສະເໜີ, ໃບຄໍາຮ້ອງ ແລະ ອື່ນໆ ທີ່ສະເໜີໃຫ້ຄະນະປະຈໍາພິຈາລະນາຕົກລົງ
• ສໍາເນົາ ແລະ ປົກປັກຮັກສາບັນດາຂໍ້ມູນດ ເອກະສານຕ່າງໆຂອງພັກ ໃຫ້ມີຄວາມປອດໄພ ບໍ່ໃຫ້ຕົກເຮ່ຍເສຍຫາຍ ແລະ ເສຍຄວາມລັບ
• ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຮັກສາຄວາມປອດໄພ ໃຫ້ຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ ໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານຕ່າງໆ
• ຈັດຕັ້ງການຮັບສ່ອງແສງ, ລາຍງານວຽກງານຕ່າງໆ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງ ແຕ່ະໄລຍະ
• ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນ ທີ່ຄະນະປະຈໍາພັກເມືອງມອບໝາຍໃຫ້
ຂ. ສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ລວມຂອງວຽກງານບໍລິຫານລັດ.
• ຄົ້ນຄວ້າຫັນແນວທາງນະໂຍບາຍ, ມະຕິຕົກລົງ ແລະ ຄໍາສັ່ງແນະນໍາຂອງຂັ້ນເທິງມາເປັນແຜນການ, ແຜນງານ ແລະ ໂຄງການເຄື່ອນໄຫວຂອງອົງຄະນະພັກເມືອງ ໃນແຕ່ລະໄລຍະ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ກອງປະຊຸມອົງການປົກຄອງເມືອງ, ເຈົ້າເມືອງ ພິຈາລະນາ
• ປະຕິບັດບົດບາດເປັນຕົວແທນໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານ ໃນການບໍລິຫານລັດ ຢ່າງຮອບດ້ານ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
• ຄົ້ນຄວ້າ ສັງລວມຂໍ້ສະເໜີ ຂອງບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນເມືອງ ຫ້ອງການຕ່າງໆ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າເມືອງພິຈາລະນາ
• ເປັນໃຈກາງພົວພັນ ປະສານງານ ກັບອົງການຈັດຕັ້ງຕ່າງໆ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເມືອງ
• ຕິດຕາມ ຊຸກຍູ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງພາຍໃນເມືອງ ໃນການຄົ້ນຄວ້າໜັງສືສະເໜີ ຫຼື ຄໍາຮ້ອງຂອງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນກ່ຽວກັບບັນຫາຕ່າງ ທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຂອບເຂດການປົກຄອງຂອງເມືອງ ເພື່ອສະເໜີໃຫ້ເຈົ້າເມືອງພິຈາລະນາແກ້ໄຂ
• ເກັບກໍາຂໍ້ມູນ, ຂ່າວສານ ແລະ ສະຫຼຸບສັງລວມສະພາບຮອບດ້ານ ທີ່ເກີດຂຶ້ນພາຍໃນເມືອງ, ເຫດການພົ້ນເດັ່ນພາຍໃນເມືອງ ເພື່ອລາຍງານເຈົ້າເມືອງຮັບຊາບທັນເວລາ
• ຈັດຕັ້ງ ຮັບການສ່ອງແສງ, ລາຍງານກ່ຽວກັບສະພາບການພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ, ວຽກງານ ປກຊ-ປກສ ແລະ ອື່ນໆ ຈາກບັນດາຫ້ອງການ ແລະ ສັງລວມລາຍງານໃຫ້ຂັ້ນເທິງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຊາບ ແລະ ພິຈາລະນາ.
• ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ກະກຽມເນື້ອໃນ, ວັດຖຸເຕັກນິກ ແລະ ສິ່ງອໍານວຍຄວາມສະດວກ ໃຫ້ແກ່ກອງປະຊຸມຕ່າງໆ ການພົບປະເຮັດວຽກຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງ ກັບ ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງພາຍໃນ ແລະ ຕ່າງປະເທດ ພ້ອມທັງເຮັດບົດບັນທຶກ ແລະ ແຈ້ງຜົນຂອງການປະຊຸມ ຫຼື ຜົນຂອງການພົບປະ ໃຫ້ພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງຮັບຊາບ ແລະ ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ
• ຄົ້ນຄວ້າ, ຮ່າງຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາສັ່ງ, ຄໍາແນະນໍາ ແລະ ນິຕິກໍາອື່ນໆ ເພື່ອສະເໜີເຈົ້າເມືອງ ພິຈາລະນາ
• ອອກຂໍ້ຕົກລົງ, ຄໍາແນະນໍາ, ແລະ ແຈ້ງການຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ກ່ຽວກັບການຜັນຂະຫຍາຍ ຫຼື ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດນິຕິກໍາຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ ຕາມຂອບເຂດສິດ ແລະ ຄໍາແນະນໍາຂອງເຈົ້າເມືອງ
• ຊຸກຍູ້ ຕິດຕາມບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ປະຊາຊົນພາຍໃນເມືອງ ໃນການເຄົາລົບ ແລະ ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ລະບຽບກົດໝາຍ ແລະ ບັນດານິຕິກໍາ ຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງວາງອອກ
• ຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ໂດຍສົມທົບກັບຄະນະຈັດຕັ້ງເມືອງ ເພື່ອນໍາສະເໜີເຈົ້າເມືອງພິຈາລະນາ ຕົກລົງຕາມລະບຽບກົດໝາຍ
• ເຂົ້າຮ່ວມການຄົ້ນຄວ້າ ກ່ຽວກັບການປັບປຸງການຈັດຕັ້ງ ແລະ ວຽກງານຄຸ້ມຄອງລັດຖະກອນ ໃນໂຄງປະກອບກົງຈັກການຈັດຕັ້ງ ຂອງອົງການປົກຄອງເມືອງ
• ກວດຜ່ານບັນດາເອກະສານ ທີ່ສະເໜີຂໍລາຍເຊັນຈາກເຈົ້າເມືອງ, ຄຸ້ມຄອງສໍານວນ ແລະ ສໍາເນົາເອກະສານຂາເຂົ້າ-ຂາອອກ ຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງ ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມລະບຽບການ
• ສົມທົບກັບພາກສ່ວນທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອສ້າງເງື່ອນໄຂ ແລະ ອໍານວຍຄວາມສະດວກ ແລະ ຄວາມປອດໄພໃນການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານລັດຖະການຂອງການນໍາເມືອງ
• ຄຸ້ມຄອງງົບປະມານ, ພາຫະນະ ແລະ ສັບສົມບັດ ຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງຕາມລະບຽບການ
• ປະຕິບັດສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ອື່ນ ຕາມເຈົ້າເມືອງມອບໝາຍ.
ຂັດຈາກ: ຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານເຈົ້າເມືອງ ວ່າດ້ວຍການ ກໍານົດພາລະບົດບາດ ສິດ ໜ້າທີ່ ຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງເມືອງໄຊ ສະບັບ ປີ 2012